Keuhkoahtaumatauti (tai COPD) on tupakointiin liittyvä krooninen ja etenevä keuhkosairaus.

Keuhkoahtaumataudin hoito

Keuhkoahtaumataudin kokonaisvaltainen hoito on sekä lääkkeetöntä että lääkehoitoa. Molemmilla on merkittävä rooli hoidon onnistumisessa.

Keuhkoahtaumataudin hoidon tavoitteena on muun muassa oireiden helpottaminen, elämänlaadun parantaminen ja pahenemisvaiheiden ehkäiseminen [1]. Lääkehoidon ja lääkkeettömän hoidon yhdistäminen pyrkii helpottamaan oireita, estämään oireiden pahentumista ja taudin etenemistä.

Kuten muissakin sairauksissa, keuhkoahtaumatautia sairastavan sitoutuminen hoitoon vaikuttaa merkittävästi hoidon onnistumiseen. Hyvään hoitoon sitoutuminen tarkoittaa lääkkeettömän ja lääkehoidon toteuttamista lääkärin tai hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Pelkkä lääkehoito ei useinkaan riitä, sillä keuhkoahtaumataudin hoidossa myös lääkkeettömän hoidon merkitys on suuri.

Lääkehoito

Keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetään sisäänhengitettäviä inhalaatiolääkkeitä. Inhaloitava lääkitys valitaan potilaalle yksilöllisesti. Lääkityksen valintaan vaikuttavat esimerkiksi potilaan oireiden määrä, sairastetut pahenemisvaiheet sekä muut tekijät, kuten veren eosinifiilipitoisuus.

Potilaan tilanne ja sen myötä myös lääkitys saattaa muuttua ajan kuluessa. Jotta lääkitys on ajantasainen, tulisi potilaan käydä seurantakäynneillä ohjeiden mukaisesti (usein vuosittain). Lääkehoidon osalta seurantakäynti tulisi tehdä myös sairastetun pahenemisvaiheen jälkeen, jotta hoito voidaan pitää ajan tasalla.

Lääkkeetön hoito

Keuhkoahtaumataudin lääkkeetön hoito on potilaan itse toteuttamaa hoitoa. Lääkkeetön hoito, eli omahoito, on tärkeässä roolissa, sillä pelkkä lääkehoito ei välttämättä riitä hoidon tavoitteiden toteutumiseksi. Omahoito voi koostua esimerkiksi

  • savuttomuudesta
  • liikunnasta ja aktiivisuudesta
  • ravinnosta
  • rokotuksista (influenssa-, pneumokokki- ja hinkuyskärokote)
  • liitännäissairauksien hyvästä hoidosta

Riittävä liikunta ja aktiivisuus, savuttomuus, oikeanlaisesta ravinnosta huolehtiminen, vuosittaisten rokotusten hankkiminen ja rokotusten ylläpitö sekä erityisesti seurantakäynneistä huolehtiminen edellyttävät keuhkoahtaumatautia sairastavan aktiviisuutta ja sairauden seurantaa.

Omahoitoon liittyvät ohjeet saadaan omasta hoitopaikasta. Vaikka omahoidon toteuttaminen on pitkälti keuhkoahtaumatautia sairastavan itsensä vastuulla, ei tämä tarkoita että kaikki pitäisi tehdä yksin. Esimerkiksi liikunta ja aktiivisuuden ylläpito voi pitää sisällään ryhmätoimintaa, johon keuhkoahtaumaa sairastava voi osallistua.

Missä keuhkoahtaumatautia hoidetaan?

Keuhkoahtaumataudin diagnosointi ja hoito tapahtuu usein perusterveydenhuollossa.  Diagnoosin voi saada joko julkiselta tai yksityiseltä palveluiden tarjoajalta tai työterveyshuollosta, jossa myös sairauden seuranta tapahtuu (työterveyshuollon osalta seuranta on riippuvainen sopimuksesta). Mikäli tauti on vaikea, hoitovastuu saattaa siirtyä erikoissairaanhoidolle.

Jos epäilet sairastavasi keuhkoahtaumatautia, ota yhteyttä omaan hoitopaikkaasi.

Sairastatko keuhkoahtaumatautia?

Tee CAT-testi

Lue lisää keuhkoahtaumataudista:

Lähteet:
[1] Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 9.8.2021). Saatavilla: https://kaypahoito.fi

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta: