Lääkkeiden hiilijalanjälki minimiin

Ympäristökeskustelu ulottuu tänä päivänä myös lääketeollisuuteen. Valmistusmenetelmiä, lääkeaineita, pakkauksia, jakelua ja kierrätystä kehittämällä lääkkeiden ympäristökuormaa voidaan vähentää. Potilasturvallisuus ja potilaan hyvinvointi ovat aina kuitenkin etusijalla.

Lääkkeiden käytöllä on ihmisen terveyttä edistävän vaikutuksen lisäksi myös ympäristövaikutuksia. Luonnolle ja eläimille haitallisia lääkejäämiä kulkeutuu ympäristöön pääsääntöisesti viemäriverkoston kautta, tehokkaasta jäteveden puhdistuksesta huolimatta. Lääketutkimus ja -kehitys pyrkii kuitenkin aktiivisesti löytämään keinoja ympäristöhaittojen vähentämiseksi koko tuotteen elinkaaren ajalta [1].

Potilas ensin

Keuhko- ja hengityselinsairauksissa käytettävien, inhaloitavien (sisäänhengitettävien) lääkkeiden kohdalla ympäristön kuormittumiseen on mahdollista vaikuttaa hoidossa käytettävien inhalaattorien valinnalla. Lääkärin vastuulla on valita potilaalle turvallisin ja tehokkain hoitomuoto. Yleensä on mahdollista huomioida myös ympäristö inhalaattorivalintaa tehtäessä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ponnekaasuinhalaattoreiden hiilijalanjälki on noin 18-kertainen jauheinhalaattoriin verrattuna [2]. Astma- ja keuhkoahtaumatauti ovat kansansairauksia, ja inhalaatiolääkkeitä käyttäviä on Suomessa paljon (Kelan lääketilaston mukaan astma-ja keuhkoahtaumalääkkeiden erityiskorvattavuuteen oikeutettuja oli vuonna 2018 yhteensä 278 145)[3].

Vaika ero on merkittävä, ei ponnekaasullisista inhalaattoreista välttämättä pystytä luopumaan kokonaan. Päästöjä on kuitenkin mahdollista pienentää siirtymällä kuivajauheinhalaattorin käyttöön aina kun jauheinhalaattorin käyttö onnistuu potilaalla [2]. Vanhuspotilailla, joiden koordinaatiokyky on heikentynyt, pienillä lapsilla sekä tietyissä erityistilanteissa ponnekaasuinhalaattori saattaa olla oikea valinta. Potilaan omat mieltymykset on syytä myös huomioida inhalaattorin valinnassa. Suurimmalle osalle potilaista jauheinhalaattori soveltuu kuitenkin vähintään yhtä hyvin kuin ponnekaasuinhalaattori, jolloin ympäristövaikutus on mahdollista huomioida [2,4].

Vain otettu lääke auttaa

Aina potilaan hoidossa ei voi käyttää lääkeaineita, jotka ovat ympäristön kannalta edullisia. Mutta voiko potilaalle määrätyn lääkkeen jättää ottamatta ympäristösyistä?

”Ei voi”, vastaa Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat riskit, kuten helle, pienhiukkaset ja otsonikerroksen ohentuminen huolettavat monia hengityssairaita. Potilas voi kysyä lääkäriltä, onko inhaloitavalle lääkkeelle ympäristöystävällistä, jauhemaista vaihtoehtoa. Kannattaa muistaa, että jos hengityslihasten lihasvoima on heikko, tai käsien toimintakyky on alentunut, saattaa annosaerosoli tilanjatkeella varustettuna olla paras annostelumuoto. Hoitaja voi varmistaa esimerkiksi PIF-mittarilla, että potilaalla on riittävästi voimaa hengittää lääkettä keuhkoihinsa.”

Mikäli haluaa vaihtaa lääkkeensä ympäristön kannalta vähemmän kuormittavaksi, voi asiasta keskustella esimerkiksi seurantakäynnin aikana hoitajan tai lääkärin kanssa. Tällöin lääkkeen vaihto tapahtuu hallitusti, potilas saa riittävän ohjauksen lääkkeenottotekniikkaan ja lääkkeen oikeaan käyttöön.

Vaikka ekologinen kemia ja kestävää kehitystä edistävät tuotantomenetelmät ovat erottamaton osa nykyaikaista lääketiedettä, potilaalle paras hoitovaste kulkee marssijärjestyksessä ensimmäisenä. Joskus potilaalle tehokkain ja turvallisin on ympäristölle vaihtoehdoista kehnompi ja tällöin potilaan etu ajaa ympäristön edelle.

Hiilijalanjälkeä voi pienentää

Potilas voi vaikuttaa lääkkeen ympäristövaikutuksiin myös itse, huolehtimalla lääkkeiden asianmukaisesta hävittämisestä. Ylimääräiset ja vanhentuneet lääkkeet tulee aina hävittää ohjeiden mukaisesti. Jos et tiedä, miten käytetty lääkelaite, vanhentunut tai käyttämättä jäänyt lääke tulee hävittää, voit toimittaa sen apteekkiin hävitettäväksi. Ylimääräistä tai käyttämättä jäänyttä lääkettä ei tule koskaan laittaa viemäriin tai sekoittaa kotitalousjätteisiin [1].

 

Lue lisää lääkkeistä ja ympäristöstä Lääketeollisuus ry:n sivuilta

Lue lisää sää- ja ilmastoriskien vaikutuksesta hengitysterveyteen Hengitysliiton sivuilta

Testaa astma hoitotasapaino astmatestin avulla

 

Lähteet: 

[1] Lääketeollisuus ry:n verkkosivut: Lääkkeet ja ympäristö. Osoitteessa https://www.laaketeollisuus.fi/vastuullisuus/laakkeet-ja-ymparisto.html (28.2.2020)

[2] British Thoracic Society:Position statement, environment and lung health 2019. Osoitteessa: https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/governance-and-policy-documents/position-statements/environment-and-lung-health-position-statement-2019/ (28.2.2020)

[3] Suomen lääketilasto 2018. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA ja Kansaneläkelaitos. Osoitteessa https://www.kela.fi/tilastojulkaisut_suomen-laaketilasto (28.2.2020)

[4] Hillman & al: Inhaled drugs and global warming: time to shift to dry powder inhalers: British Medical Journal 2013; 346, Editorials

Poistut nyt GSK:n verkkosivustolta

Tämä linkki vie verkkosivustolle, joka ei ole GSK:n ylläpitämä.

Takaisin
Jatka

Kirjautumiseen vaadittavan 6-numeroisen (XXXXXX) VNR-koodin löydät lääkkeen tuotepakkauksen kannesta tai sivusta:

KÄYTTÖEHDOT

 

Terveydenhuoltoa koskevat tiedot

Tämä verkkosivu saattaa sisältää tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. GSK ei esitä mitään sitoumuksia siitä, että sivulla oleva aineisto on asianmukaista tai saatavilla sen alueen ulkopuolella, jossa tarkoitettu kohdeyleisö sijaitsee. Ne, jotka päättävät käyttää sivua muualta käsin tekevät niin omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, sikäli ja siinä määrin kun paikalliset lait soveltuvat. Lisäksi mitään tällä verkkosivulla ei tulisi tulkita lääketieteellisenä neuvontana tai suosituksena, eikä siihen tulisi turvautua minkään päätöksen tai toimen perustana. Erityistä lääketieteellistä neuvoa tulisi aina hakea pätevältä lääkäriltä.

GSK pyrkii kohtuullista vaivannäköä käyttämällä päivittämään tätä verkkosivua, mutta jotkin tiedot saattavat vanhentua ajan mittaan. Ellei toisin ole nimenomaisesti todettu, GSK ei esitä mitään väitteitä tai vakuutuksia tällä verkkosivulla olevan tiedot tarkkuudesta, täydellisyydestä tai käytöstä.

Tällä verkkosivulla on osiot erikseen yleisölle, potilaille sekä terveydenhuollon ammattilaisille. ”Terveydenhuollon ammattilaisella” viitataan henkilöön, joka ammattitoiminnassaan voi määrätä, toimittaa tai hallinnoida lääkkeitä tai lääketieteellisiä laitteita.

Yleisölle tarkoitettu osio on suunniteltu antamaan viitetietoja GSK:n lääkkeistä, mukaan lukien muun muassa reseptilääkkeet, yleisölle Suomessa. Yleisölle tarkoitettu osio sisältää potilaille tarkoitetut sivut niille henkilöille, joille on määrätty kyseiseen sivuun liittyvä lääke. Nämä sivut pysyvät piilossa sivuston navigoinnissa ja niille on pääsy vasta silloin, kun henkilö on vahvistanut, että hän on potilas, jolle on määrätty kyseinen lääke.

VAIN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE: Pyydämme huomioimaan, että hyväksyttyjen lääkemääräystietojen on ohjattava kaikkien lääkkeiden asianmukaista käyttöä. Ennen minkään lääkkeen määräämistä, terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ottaa huomioon kyseisen lääkkeen hyväksytty lääkemääräystieto maassaan.

Hyperlinkit

Tämä verkkosivu voi linkittää sinut muille Internetin verkkosivuille, mukaan lukien muissa maissa sijaitsevien GSK:n tytäryhtiöiden verkkosivuille. Pyydämme varmistamaan, että luet oikeudellisia ja tietosuojaan liittyviä menettelytapoja koskevat osiot kaikilta GSK:n tai kolmannen osapuolen sivuilta, joille siirryt. GSK ei takaa, suosittele eikä ota mitään vastuuta mistään tiedoista tai mielipiteistä, jotka sisältyvät kolmannen osapuolen verkkosivulle.

Immateriaalioikeudet

GSK-konserni omistaa kaikki immateriaalioikeudet tällä sivustolla olevassa materiaalissa, tai sille on annettu lupa käyttää kyseistä materiaalia, ellei toisin ole nimenomaisesti todettu. Sisällön kokonainen tai osittainen jäljentäminen missä tahansa muodossa on kielletty, muutoin kuin seuraavien oikeuksien mukaisesti.

Voit lukea, katsoa, tulostaa, ladata ja kopioida tällä verkkosivulla olevaa aineistoa omaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöösi, mutta vain, jos tunnustat tämän verkkosivun kyseisen aineiston lähteeksi ja sisällytät seuraavan tekijänoikeuslausekkeen ”© GSK-konserni, kaikki oikeudet pidätetään”. Ellei toisin ole nimenomaisesti todettu, mikään muu tämän aineiston käyttö ei ole sallittua.

Mikään tällä verkkosivulla ei anna oikeutta käyttää GSK-konsernille tai kolmannelle osapuolelle kuuluvan oikeuden lisenssiä tai oikeutta minkään immateriaalioikeuden nojalla (mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet).

GSK ei vaadi omistusoikeutta, tai mitään yhteyttä, tällä verkkosivulla esiintyviin kolmansien osapuolten tavaramerkkeihin. Kyseisiä kolmansien osapuolten tavaramerkkejä käytetään vain tunnistamaan tuotteet ja palvelut niiden omistajista, eikä mitään sponsorointia tai tukemista GSK:n taholta tulisi päätellä näiden merkkien käytöstä.

Tietojen käyttö

Käyttäjien viestintä tai Internetin kautta lähetetty muu aineisto, joka on julkaistu GSK:n verkkosivulla tai muutoin (lukuun ottamatta sellaista, joka sisältää henkilö- ja/tai terveyteen liittyvää tietoa, jota koskee GSK:n Tietosuojaseloste) katsotaan ei-luottamukselliseksi ja ei-yksinomaiseksi, eikä GSK:lla ole mitään velvollisuuksia koskien kyseistä tietoa. GSK on vapaa käyttämään tätä tietoa mihin tahansa tarkoitukseen se katsoo soveliaaksi, mukaan lukien jäljentäminen ja julkaisu, ja voi käyttää tähän tietoon sisältyviä ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kaupalliset tarkoitukset, maksamatta käyttäjille tämän oikeuden käyttämisestä.

Yksityisyys

GSK kunnioittaa verkkosivujensa käyttäjien yksityisyyttä. Pyydämme katsomaan GSK:n Tietosuojaselosteen oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi koskien tällä verkkosivulla julkaistua tietoa.

Henkilötietoja koskevissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä:

finland.tuoteinfo@gsk.com

tai Yksityisyydensuoja, GlaxoSmithKline Oy, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo.

06/2016, FIN/OTH/0008/16

 

GSK Tietosuojaseloste

Päivitetty:  28.4.2016

Tässä Tietosuojaselosteessa esitetään, miten GSK käyttää ja suojaa meille antamaasi tietoa. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi. Tämä Tietosuojaseloste selittää, miten keräämme, siirrämme, käsittelemme, käytämme ja luovutamme tietojasi sekä esittää turvallisuuskäytäntömme.

Antamalla meille henkilötietojasi annat suostumuksesi ja hyväksyt sen, että henkilötietoja voidaan siirtää, käsitellä, käyttää ja luovuttaa tässä Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Tiedot verkkosivujen tai mobiilisovellusten ylläpitäjästä (ja GSK:n yksiköstä, joka hallitsee kerättäviä henkilötietoja) löytyvät verkkosivujen alatunnisteesta ja/tai yhteystietosivulta sekä mobiilisovellusten lisenssisopimuksista.

Mitä tietoja keräämme

Keräämme henkilötietoja, joita annat meille ja joista sinut voidaan tunnistaa yksilönä. Keräämme tietoja vain silloin, kun olet suostunut tietoja koskevaan pyyntöömme. Nämä tiedot voivat pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 • nimi
 • ammatti/asema
 • erikoisala
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • kielitaito
 • salasana verkkopalveluun

Miten käytämme henkilötietojasi

Antamalla henkilötietojasi hyväksyt sen, että voimme, paikallisen lain salliessa tai mikäli olet suostunut vastaanottamaan näitä tiedusteluita meiltä, käyttää tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • vastaamaan kyselyihisi
 • parantamaan palvelumme tasoa
 • parantamaan yhteydenpitomme sisältöä
 • antamaan vinkkejä, hyödyllistä tietoa, tuoteuutisia sekä päivityksiä
 • tiedottamaan sinua uusista tuotteistamme ja palveluistamme
 • tiedustelemaan sinun mielipiteitäsi tuotteistamme ja palveluistamme
 • työpaikkahakemuksesi harkitsemiseksi
 • omaa hallinto- ja laadunvarmistustamme varten
 • muihin tarkoituksiin, jotka voivat olla yksilöitynä verkkosivulla tai mobiilisovelluksessa

Verkkosivujen ja mobiilisovellusten käyttötiedot

Keräämme myös automaattisesti tietoa tietokoneesi selaintyypistä ja käyttöjärjestelmästä; verkkosivuista, joilla vierailit ennen ja jälkeen meidän verkkosivuillamme vierailua; normaaleista palvelimen lokitiedoista; Internet Protocol (IP) osoitteista;  mobiilipuhelimen palveluntarjoajasta sekä mobiilipuhelimen käyttöjärjestelmästä. Kokoamme yhteen tämän tiedon ymmärtääksemme, miten käyttäjämme käyttävät verkkosivuja ja mobiilisovelluksia, jotta voimme parantaa niitä ja tarjoamiamme palveluita. Voimme myös siirtää tämän kootun tiedon muille GSK-konserniin kuuluville yhtiöille sekä kolmansille osapuolille. Tämä tieto sisältää:

 • verkkosivujemme ja mobiilisovelluksiemme kokonaiskäyntien määrän
 • yksittäisen verkkosivun ja mobiilisovelluksen sivun kävijöiden lukumäärän
 • vierailijoidemme Internet-palveluntarjoajien verkkotunnusten nimet.

Miten suojaamme henkilötietojasi

GSK suojaa henkilötietosi asianmukaisin oikeudellisin, organisatorisin ja teknisin menetelmin, jotka ovat yhdenmukaisia sovellettavien yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa koskevien lakien kanssa. Milloin GSK käyttää kolmatta osapuolta palveluntarjoajana, tämä tarjoaja valitaan huolellisesti ja sen edellytetään noudattavan asianmukaisia menetelmiä henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseksi. Käytämme erilaisia tietoturvateknologioita ja menettelytapoja suojataksemme henkilötietosi luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai luovuttamiselta. Valitettavasti tietojen siirto Internetin tai mobiilipuhelimen verkkoyhteyden välityksellä ei ole täysin turvattua. Vaikka teemme parhaamme henkilötietojesi suojaamiseksi, emme voi taata verkkosivuillemme tai mobiilisovelluksiin siirtämiesi henkilötietojen turvallisuutta: jokainen siirto tapahtuu omalla riskilläsi. Vaikka emme voi taata, ettei datan häviämistä, väärinkäyttöä tai muuttamista tapahdu, otamme käyttöön asianmukaiset tekniset tietoturvamenetelmät sellaisten valitettavien tapahtumien estämiseksi siitä lähtien, kun olemme saaneet tietosi.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietosi yhteistyökumppaneillemme, alihankkijoillemme ja edustajillemme tavanomaisessa liiketoiminnassa hyväksymiesi palveluiden toimittamiseksi. Ellei verkkosivulla tai mobiilisovelluksessa ole toisin määritelty, emme myy tai vuokraa henkilötietoja muille kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta henkilötietojesi siirtoa kolmannelle osapuolelle siinä tapauksessa, että tämän sivuston liiketoiminta tai osa siitä sekä siihen liittyvät asiakastiedot myydään, luovutetaan tai siirretään. Joskus käytämme valikoituja kolmansia osapuolia tarjotaksemme tukipalveluita verkkosivumme, mobiilisovellusten tai tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä. Näillä osapuolilla voi, aika ajoin, olla pääsy tietoihisi, jotta heidän on mahdollista tarjota palveluita meille. Edellytämme, että kaikki tukipalveluita tarjoavat yhtiöt täyttävät samat tietosuojan standardit kuin me. Heitä on kielletty käyttämästä tietoja omiin tarkoituksiinsa. Erityisesti emme salli, että palveluntarjoajat käyttävät henkilötietojasi omiin markkinointitoimiinsa.

Milloin voimme luovuttaa henkilötietojasi muille

GSK varaa oikeuden luovuttaa henkilötietojasi, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi, tiedottamiseksi valtion viranomaisille, relevanttien oikeudenkäyntien osapuolille tuomioistuimen valtuutuksen mukaisesti, ja muutoin siinä laajuudessa kuin sovellettava laki edellyttää tai nimenomaisesti valtuuttaa. Tietyissä erityistapauksissa ja milloin paikallinen laki sallii, voimme luovuttaa henkilötietosi:

 • milloin meillä on syytä uskoa, että näiden tietojen luovuttaminen on tarpeen, jotta voidaan tunnistaa, ottaa yhteys tai ryhtyä oikeustoimiin henkilöä vastaan, joka voi aiheuttaa vahinkoa sinulle tai muutoin vahingoittaa tai puuttuu GSK:n oikeuksiin, omaisuuteen tai toimintoihin, muiden verkkosivuston tai mobiilisovellusten käyttäjiin tai kehenkään muuhun, joka voisi vahingoittua toimenpiteiden johdosta
 • milloin uskomme, että laki edellyttää sitä, tai vastauksena mihin tahansa lainvalvontaviranomaisten esittämään vaatimukseen rikostutkinnan yhteydessä, tai siviili- tai hallinnollisten viranomaisten esittämään kysymykseen vireillä olevan riita-asian tai hallinnollisen tutkinnan yhteydessä
 • merkittävän yritysjärjestelyn, kuten tuotelinjan tai yksikön myynnin, sulautumisen, konsolidaation, liiketoimintakaupan tai epätodennäköisen konkurssitilanteen, yhteydessä.

Kerättyjä henkilötietoja voidaan siirtää, säilyttää ja käsitellä asuinmaassasi tai missä tahansa maassa, jossa GSK:lla (mukaan lukien sen tytäryhtiöt), alihankkijoilla tai edustajilla on toimitiloja, mukaan lukien Yhdysvallat ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat. Tämä tarkoittaa, että tietojasi voidaan käsitellä maissa, joissa on alhaisempi tietosuojan taso kuin asuinmaassasi. Käyttämällä verkkosivujamme ja mobiilisovelluksiamme, suostut tietojesi kaikkiin siirtoihin, käsittelyyn ja säilyttämiseen asuinmaasi ulkopuolella ja ETA-alueen ulkopuolella. Varmistamme, että mikäli tietoja siirretään asuinmaasi ulkopuolelle, tietoja edelleen käsitellään tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

IP-osoitteiden käyttö

IP-osoite on numerosarja, joka on automaattisesti annettu tietokoneellesi milloin tahansa kirjaudut sisään Internet-palveluntarjoajallesi tai organisaatiosi lähiverkon (LAN) tai laajakaistan (WAN) kautta. Verkkopalvelimet automaattisesti tunnistavat tietokoneesi IP-osoitteen avulla, joka tietokoneelle on annettu online-istuntosi aikana.

GSK, tai lukuumme toimivat kolmannet osapuolet, voivat kerätä IP-osoitetietoja järjestelmänhallintatarkoituksiin sekä verkkosivujemme käytön tarkastamiseen. Voimme myös käyttää IP-osoitteita verkkosivujemme käyttäjien tunnistamiseksi, milloin koemme sen tarpeelliseksi verkkosivun käyttöehtojen noudattamisen varmistamiseksi tai palvelumme, verkkosivujemme tai muiden käyttäjien suojaamiseksi.

Evästeet

Verkkosivumme ja mobiilisovelluksemme voivat käyttää ”evästeinä” kutsuttua teknologiaa. Eväste on pieni kirjaintallenne, jonka palvelin asentaa kiintolevyllesi. Evästeet mahdollistavat sen, että verkkosivumme ja mobiilisovelluksemme vastaavat sinulle yksilönä. Verkkosivu tai mobiilisovellus voi räätälöidä toimintonsa tarpeisiisi ja haluihisi keräämällä ja muistamalla tietoa mieltymyksistäsi. Palvelimemme voi, esimerkiksi, asettaa evästeen, jonka avulla sinun ei tarvitse kirjoittaa salasanaa enempää kuin kerran verkkosivulle vierailun aikana.

Voit halutessasi hyväksyä tai estää evästeet. Suurin osa verkkoselaimista automaattisesti hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimesi asetuksia siten, että evästeet estetään tai halutessasi saat varoituksen ennen kuin eväste talletetaan. Pyydämme katsomaan Internet-selaimesi ohjeista tai ohjenäytöstä saadaksesi lisätietoja näistä toiminnoista ja määritelläksesi evästeitä koskevat mieltymyksesi.

Jos päätät estää evästeet, et välttämättä pysty täysin kokemaan verkkosivumme tai minkä tahansa vierailemasi verkkosivun interaktiivisia toiminnallisuuksia. Saadaksesi lisätietoja evästeiden käytöstämme, pyydämme tarkastamaan maailmanlaajuisen evästekäytäntömme.

Tiedot muista lähteistä

Paikallisen lainsäädännön salliessa voimme kerätä laillisesti saatuja tietoja kolmansilta osapuolilta olemassa olevien käyttäjätietokantojemme lisäksi. Osa näistä tiedoista voi olla henkilötietoa. Teemme tämän kohdentaaksemme paremmin tarjouksia ja mainoskampanjoita, joista uskomme sinun olevan kiinnostunut. Kyseisiä henkilötietoja kerätään ja käsitellään toimestamme vain sen tarkoituksen mukaisesti, mihin ne alun perin annettiin, tai muutoin paikallisen lain sallimissa rajoissa.

Tietoihin pääsy ja oikeutesi

Säilytämme tietosi ainoastaan sen ajan, mikä on tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoituksien täyttämiseksi, ellei pidempi tietojen säilyttämisaika ole lain edellyttämä tai sallima. Voit ottaa meihin kirjallisesti yhteyttä milloin tahansa pyytääksesi meille antamiesi henkilötietojesi päivittämistä, korjaamista tai poistamista käyttämällä tämän Tietosuojaselosteen lopussa annettuja yhteystietoja. Sinulla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Lisäksi sinulla on oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin sekä kieltää sinulle osoitettava suoramarkkinointi.

Linkit muille verkkosivuille

Verkkosivumme ja mobiilisovelluksemme voivat aika ajoin tarjota linkkejä tai sisältää kolmansien osapuolten verkkosivuja. Tämä Tietosuojaseloste ei sovellu näihin verkkosivuihin. Jos päätät siirtyä linkitetylle sivulle, hyväksyt sen, että emme ole vastuussa kyseisten sivujen saatavuudesta emmekä tarkasta tai varmenna emmekä ole vastuussa, suoraan tai epäsuoraan:

 • miten nämä verkkosivut kohtelevat henkilötietojasi
 • näiden verkkosivujen sisällöstä
 • siitä, miten muut käyttävät näitä verkkosivuja.

Pyydämme varmistamaan, että tarkastat jokaisella vierailemallasi verkkosivulla tai mobiilisovelluksessa julkaistut oikeudelliset ja tietosuojaselosteet ennen minkään henkilötietojen antamista.

Lapset verkkosivujemme ja mobiilisovelluksiemme käyttäjinä

Ellei toisin ole nimenomaisesti todettu, verkkosivut ja mobiilisovellukset, joita tämä Tietosuojaseloste koskee, eivät ole tarkoitettu tai suunniteltu houkuttelemaan alle 13-vuoden ikäisiä lapsia. Emme tietoisesti kerää tämän ikäryhmän käyttäjien henkilötietoja näiden verkkosivujen tai mobiilisovellusten kautta. Niiden verkkosivujen tai mobiilisovellusten osalta, jotka on tarkoitettu alle 13-vuoden ikäisten lasten käyttöön, keräämme henkilötietoja vain vanhemman tai huoltajan nimenomaisella suostumuksella.

Muutokset

Saatamme aika ajoin päivittää tätä Tietosuojaselostetta. Jos tekemämme muutokset ovat merkittäviä, saatamme myös julkaista muutoksia koskevan ilmoituksen verkkosivuillamme tai mobiilisovelluksissamme ja näihin liittyvissä lisenssisopimuksissa. Kehotamme sinua säännöllisesti tarkastamaan tämän Tietosuojaselosteen pysyäksesi tiedotettuna siitä, miten suojaamme keräämiämme henkilötietoja. Jatkuva verkkosivujemme ja mobiilisovelluksemme käyttösi muodostaa tämän Tietosuojaselosteen ja sen päivitysten hyväksymisesi. Tämän Tietosuojaselosteen myöhemmät muutokset eivät sovellu tietoon, jonka olemme keränneet ennen kuin kyseinen muutos on tehty.

Tämä Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.4.2016.

Ota yhteyttä

Viittaukset ”GSK”, ”me” ja ”meidän” ovat viittauksia GlaxoSmithKline PLC:hen ja sen tytäryhtiöihin. Pyydämme osoittamaan kaikki kysymykset, kommentit ja pyynnöt koskien tätä Tietosuojaselostetta paikalliselle GSK yhtiöllesi käyttämällä alla ilmoitettuja yhteystietoja. Jos otat yhteyttä meihin, pyydämme ilmoittamaan vierailemasi verkkosivun nimen, sekä kuinka voimme olla yhteydessä sinuun.

Ottaaksesi yhteyttä GSK:hon Suomessa, tulee olla yhteydessä:

finland.tuoteinfo@gsk.com

tai Yksityisyydensuoja, GlaxoSmithKline Oy, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo.

Muiden GSK:n toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät seuraavalta verkkosivulta: http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.

06/2016, FIN/OTH/0008/16b

 

Evästeet

Päivitetty 28.4.2016

GSK käyttää evästeitä parantaakseen verkkosivuillamme vierailevien käyttäjien käyttäjäkokemusta, mukaan lukien verkkosivut, joita voidaan käyttää mobiilisovellustemme kautta, ja on julkaissut tämän Evästekäytännön. Tämä Evästekäytäntö kuvaa, mitä evästeet ovat ja miten käytämme niitä verkkosivuillamme. Jos et halua vastaanottaa evästeitä selatessasi verkkosivujamme, voit muuttaa selain- ja/tai mobiililaitteesi asetuksia siten, että saat ilmoituksen kun evästeitä lähetetään, tai voit halutessasi rajoittaa tai estää evästeiden käytön.

Evästeet ovat pieniä tallenteita, jotka koostuvat kirjain- ja numerosarjasta, jonka verkkosivun palvelin asettaa tietokoneellesi. Ne mahdollistavat sen, että verkkosivun haltija voi erottaa sinut muista verkkosivun käyttäjistä. Evästeet eivät voi suorittaa koodia eikä niitä voida käyttää virusten välittämiseen, eivätkä ne anna meille pääsyä kiintolevyasemallesi. Emme voi lukea mitään tietoja kiintolevyasemallasi, vaikka tallentaisimme sinne evästeitä.

GSK:n verkkosivuilla evästeiden avulla tuotettuja tietoja voidaan käyttää moniin erilaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien seuraavat:

Ehdottoman välttämättömät edellytykset
Nämä evästeet ovat keskeisiä, jotta voit liikkua verkkosivulla ja käyttää sen ominaisuuksia, kuten päästä verkkosivun suojatuille alueille ja tallentaa tuotteita ostoskoriin.

Suorituskyky
Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivua, kuten millä sivuilla vierailijat useimmiten vierailevat ja mikäli he saavat virheilmoituksia. Näitä evästeitä käytetään verkkosivun toimivuuden parantamiseen tulevissa versioissa.

Toimivuus
Nämä evästeet mahdollistavat sen, että verkkosivu muistaa tekemäsi valinnat, kuten käyttäjänimen, kielen tai alueen, jolla olet, ja tarjoavat parannetun yksilöllisen käyttäjäkokemuksen.

Kohdentaminen tai mainonta
Näitä evästeitä käytetään sinua ja kiinnostuksen kohteitasi paremmin vastaavan sisällön tarjoamiseen.

Emme salli minkään kolmannen osapuolen mainostavan verkkosivuillamme, mutta emme voi hallita sellaisten mainostajien toimintaa, joiden mainostamisen Internetin palveluntarjoajat sallivat selatessasi Internetiä.

GSK on velvoitettu lain nojalla saamaan suostumuksesi kaikkiin muihin asettamiimme evästeisiin kuin niihin, jotka ovat ”ehdottoman välttämättömiä”.

Voit saada lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimesi Help-toiminnolla, mobiililaitteesi asetuksista tai vierailemalla osoitteessa www.aboutcookies.org, joka tarjoaa yksityiskohtaista tietoa evästeiden hallinnasta yleisimmillä selaimilla. Pyydämme ottamaan huomioon, että jotkin verkkosivujemme osat eivät välttämättä toimi oikein, jos estät evästeiden käytön.

Evästeitä koskevissa asioissa sekä muissa yksityisyyttä ja henkilötietoja koskevissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä:

finland.tuoteinfo@gsk.com

tai Yksityisyydensuoja, GlaxoSmithKline Oy, Piispansilta 9 A, 02230 Espoo.

06/2016, FIN/OTH/0008/16a